Kế hoạch phòng – chống dịch

Lượt xem: Lượt tải:

Công văn cho học sinh nghỉ học đợt 3.

Lượt xem: Lượt tải:

Giới thiệu các hệ thống học trực tuyến cho học sinh

Lượt xem: Lượt tải:

Hướng dẫn đeo khẩu trang phòng chống dịch

Lượt xem: Lượt tải:

Hướng dẫn học sinh phòng dịch COVID-19

Lượt xem: Lượt tải:

Quyết định thành lập BCD chống dịch của Thành Ủy Đà Nẵng

Lượt xem: Lượt tải: