Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
40/KH-THLVT 27/04/2020 Kế hoạch, Kế hoạch tổ chức ngày sách Việt Nam lần thứ 7 năm học 2019 – 2020
974/KH-SGDĐT 22/04/2020 Kế hoạch, Kế hoạch Truyền thông về giáo dục và đào tạo năm 2020
942/KH-SGDĐT 17/04/2020 Kế hoạch, Kế hoạch PCTP, HIV, TNXH, TDBVTQ 2020
177/KH-PGDĐT 15/04/2020 Kế hoạch, Kế hoạch Triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông trong trường học và tổ chức Phong trào Thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong ngành Giáo dục năm 2020
881/KH-SGDĐT 08/04/2020 Kế hoạch, Kế hoạch thực hiện Phong trào "Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa" năm 2020